PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
În ceea ce priveşte firma Brau Muntenesc SRL, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.

Ce este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal?
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).
Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, ANSPDCP este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizicăsau juridică din domeniul privat.ANSPDCP este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului.Rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele atribuţii:
-elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;
-primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anunţând operatorului rezultatele controlului prealabil;
-autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;
-poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie;
informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege;
-păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal;
-primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia dată ori, după caz, diligenţele depuse;
efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;
-este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;
-poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
-cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice; aceste recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
-cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege;


Drepturile persoanelor vizate
Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:
dreptul la informare (art. 12);
dreptul de acces la date (art. 13);
dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14);
dreptul de opoziţie (art. 15);
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18) .
Dreptul la informare
În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii:
identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de de~tinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
Dreptul de acces la date - Model exercitare drept de acces
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum şi următoarele informaţii:
informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de intervenţie asupra datelor - Model exercitare drept de intervenție
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată:
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de opoziţie - Model exercitare drept de opoziție
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitate a, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.
Dreptul de a se adresa justiţiei - Model plângere
Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa legii pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere.
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.
Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator .
Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau integrală a prelucrării datelor şi poate să sesizeze organele de urmăriere penală sau să intenteze acţiune în justiţie.Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.

Contravenţii şi sancţiuni
Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:
omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă;
prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal;
neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate;
refuzul de a furniza informaţii.
Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus- menţionate, variază între 500 RON şi 50.000 RON.
Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

Politica de confidențialitate site webhttp://www.braumuntenesc.com

http://www.braumuntenesc.com este un website coordonat de Brau Muntenesc SRL.
Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe  http://www.braumuntenesc.com. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea http://www.braumuntenesc.com de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.
http://www.braumuntenesc.com utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând  Politica de cookie-uri din meniul GDPR.

Informații generale despre Brau Muntenesc SRL. //Cine suntem?

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru Brau Muntenesc SRL., cu sediul în Ploiesti, Strada Decebal Nr. 10, județ Prahova, România, în calitate de operator de date cu caracter personal sau Noi.
Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, http://www.braumuntenesc.com .

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Brau Muntenesc SRL.

Dacă ești vizitator al http://www.braumuntenesc.com, Brau Muntenesc SRL.  prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct, pe parcursul utilizăriihttp://www.braumuntenesc.com,  cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, precum și orice alte categorii sau tipuri de date pe care le furnizezi în mod direct.
Dacă ești persoană de contact a unui partener al nostru (exemplu firma de curierat), prelucrăm  datele tale de contact (nume și prenume, adresă de e-mail și telefon) în legătură cu relația contractuală existentă.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor

Scop

Utilizator al http://www.braumuntenesc.com

Desfășurarea relației contractuale dintre tine și http://www.braumuntenesc.com sau furnizarea serviciilor și produselor noastre, și anume pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe http://www.braumuntenesc.com , informarea ta privind stadiul comenzii, remedierea plângerilor și reclamațiilor, returnarea după caz a produselor comandate etc.

Temei

Prelucrarea are la bază contractul încheiat între tine și Brau Muntenesc SRL., definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și Brau Muntenesc SRL..

Scop

Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Brau Muntenesc SRL.  în contextul serviciilor prestate prin intermediul http://www.braumuntenesc.com , inclusiv obligații fiscale sau de arhivare.

Temei

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Brau Muntenesc SRL. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de oferi serviciile așteptate de tine prin http://www.braumuntenesc.com .

Scop

Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a http://www.braumuntenesc.com realizarea de profiluri de preferințe de consum sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe http://www.braumuntenesc.com

Temei

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Brau Muntenesc SRL. de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe http://www.braumuntenesc.com. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciilor oferite prin intermediul http://www.braumuntenesc.com

Scop

Apărarea drepturilor și intereselor Brau Muntenesc SRL. în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați.

Temei

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor Brau Muntenesc SRL..

Persoană de contact al Partenerului Brau Muntenesc SRL.

Scop

Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Brau Muntenesc SRL. și Partener/potențial Partener.

Temei

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Brau Muntenesc SRL. de iniția și desfășura relațiile contractuale in contextul oferirii serviciilor pe http://www.braumuntenesc.com Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul http://www.braumuntenesc.com.

Scop

Apărarea drepturilor și intereselor Brau Muntenesc SRL. în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor si intereselor Brau Muntenesc SRL..

Temei

Durata prelucrării datelor

Brau Muntenesc SRL.  prelucrează datele tale  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.
Dacă ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale Brau Muntenesc SRL.  , pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Brau Muntenesc SRL. 
Dacă ești client și îți exerciți dreptul de ștergere a contului de utilizator, prin utilizarea funcționalității Ștergere cont din secțiunea Contul meu, Brau Muntenesc SRL.   va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona și a șterge datele aferente contului tău, mai puțin acele date asociate cu o obligație legală a noastră. Dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje tip sms cu informări comerciale. Ștergerea contului nu este un proces automat, necesitând o validare umană. Trebuie sa ne notificati printr-un email la adresa braumuntenesc@gmail.com  daca doriti sa fie sters contul si informatiile dvs. De asemenea, dacă dorești ștergerea contului tău când pe acest cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea celei mai recente comenzi.
Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Brau Muntenesc SRL.  va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Brau Muntenesc SRL.  pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.
Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai Brau Muntenesc SRL. , datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Brau Muntenesc SRL.  , poate dezvălui datele tale către Parteneri (curier-ul desemnat sa livreze comanda), afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină Brau Muntenesc SRL.  în oferirea de servicii prin http://www.braumuntenesc.com precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:
-         Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea http://www.braumuntenesc.com și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
-         Administrarea comercială și tehnică a http://www.braumuntenesc.com de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe http://www.braumuntenesc.com.
-         Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică și comercială, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.
-         Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile
-         Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării tale la campanii promoționale prin intermediul http://www.braumuntenesc.com
-         Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.
Atunci când Parteneri ai noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către Brau Muntenesc SRL.   pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul http://www.braumuntenesc.com, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.
Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Brau Muntenesc SRL.   pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.
Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

 

Termeni și condiții de utilizarehttp://www.braumuntenesc.com

Prezentul document, prin conținutul său, pune la dispoziția utilizatorilor Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a website-ului http://www.braumuntenesc.com. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website, prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea, și reprezintă întreaga înțelegere dintre părți. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare, nu accesati acest site.
Brau Muntenesc SRL. îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum și termenii şi condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.
Serviciile şi produsele prezentate pe site-ul http://www.braumuntenesc.com nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea firmei noastre, veţi contacta direct compania folosind datele de contact prezentate in site.

DREPTURILE ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI
Brau Muntenesc SRL. nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicatiilor software .
Brau Muntenesc SRL. detine drepturi complete si depline asupra titlului de proprietate si prin aceasta toate drepturile de autor si cele brevetate. Nu aveti dreptul sa redistribuiti, vindeti, decompilati, dezasamblati aplicatia software într-o forma perceptibila de catre oameni.
Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute în acest site sunt proprietatea Brau Muntenesc SRL. sau parteneri care si-au dat acordul pentru folosirea informatiilor, care îsi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului în orice moment si fara nici o informare prealabila.
Întregul continut al site-ului http://www.braumuntenesc.com este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de  Brau Muntenesc SRL.. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului în orice scop fara confirmarea scrisa din partea Brau Muntenesc SRL.

SESIZARI
In cazul in care observati ca am adus atingere in vreun fel asupra drepturilor de autor, produsele receptionate sunt contrafacute sau incalca drepturi la marca, va rugam sa ne comunicati acest lucru pe adresa de e-mail: braumuntenesc@gmail.com. Vom raspunde sesizarii in maxim 2 zile lucratoare.

COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI
Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site.
Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre, pentru a ne solicita oferte de preț, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată.
Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată.
Accesul si utilizarea paginii http://www.braumuntenesc.com sunt gratuite si au scopul de a veni in ajutorul utilizatorilor pentru a gasi informatiile necesare în cel mai usor si rapid mod posibil, conform cerintelor fiecaruia.
Informatiile prezente pe http://www.braumuntenesc.com sunt de interes general si sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa pagina. Puteti copia si tipari continutul paginii http://www.braumuntenesc.com pentru folosinta dumneavoastra personala, fara intentii comerciale. În orice alte situatii, continutul http://www.braumuntenesc.com nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fara consimtamântul explicit al reprezentantilor http://www.braumuntenesc.com.

NEANGAJAREA RASPUNDERII
Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilorBrau Muntenesc SRL.. Brau Muntenesc SRL. nu va acorda nici o garantie referitoare la:
– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.
Astfel, Brau Muntenesc SRL. nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.
Toate informatiile prezentate pe site cu privire la produsele http://www.braumuntenesc.com, preturi, informatii, campanii si promotii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din continutul site-ului http://www.braumuntenesc.com nu poate constitui o oferta ferma de a contracta si nu poate angaja raspunderea în lipsa unor acorduri ulterioare.
GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare si cotine, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate sa intervina. În prezent exista foarte putine îndrumari cu privire la implementarea GDPR si este posibil ca Autoritatile de Supraveghere sa aiba puncte de vedere diferite fata de cele exprimate în acest sablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instantele de judecata vor interpreta Regulamentul.
http://www.braumuntenesc.com nu face nicio declaratie, promisiune sau garantie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului continut, al îndrumarilor si a consultantei, nu îsi asuma nicio obligatie de rezultat sau diligenta fata de nicio persoana, exclud în mod expres si neaga raspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizarii continutului.

OBIECTIVUL CONTINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul continutului site-ului este de a transmite informatii actualizate si exacte.
Brau Muntenesc SRL. nu poate garanta ca prezentele pagini nu contin erori, si asigura ca va depune toate diligentele pentru realizarea unei informari corecte si remedierea eventualelor erori.
Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugata sa contacteze Brau Muntenesc SRL. prin unul din mijloacele afisate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilitatii serviciului sau produsului în cauza cât si asupra conditiilor contractuale, tarifelor si informatiilor tehnice sau de alta natura.

INFORMATII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului http://www.braumuntenesc.com va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.
Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile Brau Muntenesc SRL., dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.
Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.

LEGATURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de Brau Muntenesc SRL. utile în legatura cu continutul site-ului sau si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.
Brau Muntenesc SRL. nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoana care viziteaza site-ul http://www.braumuntenesc.com si care ofera date sau informatii cu caracter personal prin intermediul acestui site îsi manifesta acordul în mod expres si neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date si informatii personale de catre Brau Muntenesc SRL.; transmiterii de materiale promotionale specifice operatiunilor de marketing direct; solutionarea de catre Brau Muntenesc SRL. a cererilor, întrebarilor si reclamatiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activitati întreprinse de Brau Muntenesc SRL. si permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari din partea destinatarului.
Brau Muntenesc SRL. va pastra confidentialitatea acestor informatii.
Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra în conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii Contact din site.`

©2020 Brâu Muntenesc

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram